EU-dommen om tidsregistrering

Alt du bør vide om de kommende regler, og hvad de betyder for dig

Hvad er seneste nyt i sagen? (opdateret 9. maj 2023)

Ny fortolkningsmeddelelse d. 15. marts 2023

Europa-Kommissionen har udsendt en ny fortolkningsmeddelelse om arbejdstidsdirektivet, som præciserer og fortolker reglerne om tidsregistrering i EU's medlemsstater. Fortolkningsmeddelelsen har til formål at give medlemslandene bedre forståelse for, hvordan direktivet skal fortolkes, anvendes og håndhæves i praksis. Den opdaterer bl.a. forståelsen for reglerne omkring tilkalde- og rådighedsvagter samt regler for sideløbende kontrakter og registrering af arbejdstid.

Med fortolkningsmeddelelsen ajourfører EU forståelsen af loven om tidsregistrering baseret på 30 domme og kendelser om arbejdstidsdirektivet, som domstolen har afsagt siden 2017.

Opsummering af fortolkningsmeddelelsen kan findes hos Dansk Industri

EU-dommen om tidsregistrering fra 2019 kort fortalt:

I 2019 vandt den spanske fagforening, CCOO, en sag ved EU's domstol, hvor de anklagede Deutsche Bank for at krænke EU's arbejdsdirektiv. Med afgørelsen fastslog EU, at alle medarbejdere i medlemslandene skal sikres mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.

Sagens afgørelse har stor betydning for Danmark som medlemsland, da danske virksomheder fremover har pligt til at registrere alle medarbejderes arbejdstid. Tidsregistreringen skal være objektiv og pålidelig. Afgørelsen fastslog desuden, at virksomheder har ansvar for at sikre gennemsigtighed i et tilgængeligt system, så myndighederne til enhver tid kan foretage inspektioner.

Hvad går de nye tidsregistreringsregler ud på?

Her er de vigtigste regler fra EU's arbejdstidsdirektiv, og hvordan EU-dommen om tidsregistrering får indflydelse på kravene til danske virksomheder:

Eksisterende regler fra arbejdstidsdirektivet:

Det er bl.a. disse regler, som den spanske fagforening (CCOO) mente, at Deutsche Bank krænkede.

  • 48-timers reglen: Medarbejdere må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder. Højesteret fastslog i 2017, at medarbejderen som udgangspunkt har krav på 25.000 kr. i godtgørelse, hvis det overskrides.
  • 11-timers reglen: Medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer indenfor 24 timer. Medarbejdere må altså maksimalt arbejde 13 timer i streg.
  • Medarbejdere har krav på en ugentlig fridag

Kommende tidsregistreringsregler som følge af EU-dommen fra 2019:

  • Virksomheder i EU’s medlemslande, herunder danske virksomheder, skal have et system til at registrere arbejdstid på et nøjagtigt og pålideligt grundlag.
  • Alle medarbejdere i medlemslandene skal have mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.
  • Systemet skal være tilgængeligt for kontrolindsatser for at sikre, at kravene i direktivet overholdes.

Hvorfor er EU-dommen vigtig?

Det kommer til at påvirke dansk lovgivning

Danmark er som medlemsland af EU forpligtet til at efterleve EU’s lovgivning og afgørelser fra EU-domstolen. Det er derfor nødvendigt med ny dansk lovgivning, før Danmark er i overensstemmelse med de nye regler om tidsregistrering.

Afgørelsen vil gøre det lovpligtigt at registrere og dokumentere medarbejdernes arbejdstid i et tidsregistreringssystem og gøre det tilgængeligt for kontrol. Det kræver derfor, at mange danske virksomheder skal tilpasse sig de nye regler og indføre et funktionelt tidsregistreringssystem.

Danske arbejdsgivere og arbejdstagere er vant til fleksibilitet

Det danske arbejdsmarked er vant til fleksible arbejdsgange, og der er tradition for, at leder og medarbejder har en høj grad af tillid til, hvornår man møder ind og går igen. Mange danskere er vant til eks. at hente børn tidligt og udligne arbejdstiden ved computeren om aftenen uden at skulle registrere tiden. I en tid hvor danskerne kræver mere balance mellem arbejde og privatliv, kan de nye tidsregistreringsregler derfor komme til at møde modstand, hvis fleksibiliteten ikke respekteres. 

Beskæftigelsesministeriet og arbejdsmarkedets parter får en vigtig opgave i at sørge for, at danskerne stadig kan beholde deres fleksible arbejdsform uden for meget registrerings-bureaukrati. Som det ser ud nu, vil der nemlig ikke være undtagelser for registrering af tid. 

Har du styr på planlægningen?

Hvis din virksomhed ikke allerede har en plan for håndtering af de nye tidsregistreringsregler, er det vores klare anbefaling, at I kommer i gang med det samme! Vores tidsregistreringssystem, Visma Time tilbyder alle de nødvendige funktioner for at overholde de kommende tidsregistreringsregler - og mere til.

Ikon af ur

Formål med de nye tidsregistreringsregler

Formålet med de nye EU-tidsregistreringsregler er blandt andet at sikre retfærdighed og gennemsigtighed på arbejdspladsen. Reglerne skal bidrage til at beskytte medarbejdere mod overarbejde og overdreven arbejdsbyrde.

Danske virksomheder pålægges et større ansvar for at sikre opretholdelse af sunde arbejdsforhold. Arbejdsgivere skal kunne dokumentere, at de betaler deres ansatte for alle arbejdstimer, og at arbejdstiden afholdes i overensstemmelse med direktivet og national ret. Derudover skal reglerne sikre, at arbejdsgivere og arbejdstager kan have en retfærdig og transparent dialog med hinanden.

Hvornår træder de nye tidsregistreringsregler i kraft?

Det vides fortsat ikke, hvornår reglerne bliver implementeret i Danmark, og hvordan det præcist forventes, at danske arbejdsgivere skal imødekomme reglerne. Beskæftigelsesministeren har indkaldt arbejdsmarkedets parter i en national styregruppe, som skal finde en fælles løsning på, hvordan den nye EU-dom om registrering af tid bør implementeres i Danmark.

Overhold EU-reglerne med et fleksibelt og digitalt tidsregistreringssystem

I takt med at de nye tidsregistreringsregler rulles ud på det danske arbejdsmarked, bliver det mere og mere nødvendigt at sikre sig præcis tidsregistrering. Hvis I stadig bruger manuelle processer eller Excel-ark til at holde styr på arbejdstiden, så er det på tide at tage skridtet videre.

Tidsregistreringssystemet skal være pålideligt

Et afgørende krav for at overholde de nye tidsregistreringsregler er, at det skal være pålideligt. Og det er stort set umuligt - og meget risikabelt - at sikre sig et pålideligt system, hvis I fortsat bruger manuelle metoder med risiko for menneskelige fejl. Der er simpelthen behov for præcis, simpel og elektronisk tidsregistrering. Heldigvis er der mange andre fordele ved at investere i et digitalt tidsregistreringssystem.

Hvad er dine behov til dit lønsystem?

Hvad er fordelene ved et digitalt tidsregistreringssystem?

For nogle danske virksomheder vil de nye tidsregistreringsregler virke som en byrde, men med det rigtige tidsregistreringssystem er det intet problem at håndtere den kommende lovgivning. Og så giver det desuden store strategiske fordele at have styr på sine tidsregistreringsprocesser.

Effektiv tidsregistrering kan øge jeres effektivitet og give værdifuld indsigt i rentabiliteten i jeres forretningsprocesser.

1. Overholder lovgivning og regler

Lad os få den ud af verden: Et tidsregistreringssystem gør det simpelthen lettere at overholde loven. Det bliver et krav for alle danske virksomheder at have styr på korrekt og pålidelig registrering af arbejdstiden. Hvis I ikke overholder dette, kan det føre til bøder og andre juridiske konsekvenser.

2. Reducerer fejl i lønkørslen

Et moderne tidsregistreringssystem reducerer lønfejl. Visma Time registrerer eksempelvis medarbejdernes timer automatisk, og ved afvigelser fra normtiden aktiveres der automatisk en kædereaktion i systemet.

Denne automatik tager højde for ansættelsesforhold, diverse tillæg og overenskomster m.m. og sender registreringen til godkendelse hos nærmeste leder og hos lønbogholderen.

Dette reducerer risikoen for menneskelige fejl og hjælper med at garantere, at tiden registreres i henhold til reglerne, herunder at jeres medarbejdere betales korrekt.

3. Forbedrer medarbejderproduktivitet

Moderne tidsregistreringssystemer kan også forbedre jeres produktivitet, da det giver jer fuldt overblik over, hvordan arbejdstiden bliver brugt. Ved at registrere al data om medarbejdernes tidsforbrug kan jeres ledelse identificere ineffektive processer eller opgaver, som jeres medarbejdere bruger meget tid på.

De kan også identificere, hvor jeres medarbejdere bruger mindre tid end forventet, og om I skal overveje at tildele flere eller færre opgaver til forskellige områder.

4. En mobil-app gør det let for jeres medarbejdere og ledere

Slut med timesedler og manuel indtastning. De fleste tidsregistreringssystemer giver mulighed for simpel registrering og godkendelse af tid og alle typer fravær direkte fra en mobil-app.

Det gør det let for medarbejdere og ledere at foretage deres tidsregistreringer - og at holde styr på arbejdstiden. Med Visma Time app kræver det ikke andet end et par kliks på telefonen, og så er der styr på tidsregistreringen.

5. Registrer kørsel og udlæg

Med et tidsregistreringssystem kan daglige brugere registrere og godkende tidsforbrug, kørsel, diæter og udlæg. Ved en integration til dit ERP-system, bliver registreringer automatisk faktureret. Simpel, papirfri og digital tidsregistrering.

6. Bedre bemandingsbeslutninger

Moderne tidsregistreringssystemer kan give et præcist overblik, så I kan træffe bedre beslutninger om, hvordan vagtplanen skal se ud. Arbejdsgiverne kan bruge dataene til at identificere travle perioder og justere bemandingen efter behov.

7. Udveksling af stamdata mellem systemer

Denne fordel får I kun, hvis I sikrer jer, at der er integration mellem jeres lønsystem og tidsregistreringssystem.

Moderne tidsregistreringssystemer kan også forbedre lønadministrationen ved at automatisere registreringen af medarbejderens timer. Dette reducerer administrationen, sparer tid og øger nøjagtigheden og sikkerheden for medarbejdernes oplysninger. Visma Time udveksler stamdata i realtid med vores lønsystem, Visma Løn, så I kun skal oprette og vedligeholde data ét sted.

Hvordan kommer I i gang med effektiv tidsregistrering?

Når det kommer til implementering, så følger vi i fællesskab en fast proces, når vi indleder et nyt samarbejde. Vi ved nemlig, at det giver det bedste resultat. 

Processen starter med en grundig analyse af jeres behov og muligheder. Herefter udarbejder vi sammen en plan for etablering af Visma Time i din organisation. Denne plan kan omfatte alt fra brugerroller til systemintegrationer. Når implementeringen er afsluttet, og de nødvendige tests er kørt, vil vores eksperter give dig træning og support, så du kan komme i gang med det samme.

Vil du i luften med et effektivt tidsregistreringssystem?


Tag det første skridt hen imod en mere effektiv tidsregistrering. Udfyld formularen, og lad os tage en uforpligtende samtale om, hvordan Visma Time kan styrke jeres virksomhed.

Drejer din henvendelse sig om support, kan du finde mere info her

Måske vil du også være interesseret i...